Menu Zamknij

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to działalność, która polega na wykonywaniu poniższych czynności (zleconych przez właściciela nieruchomości). Do naszych zadań należą zatem:

 • weryfikacja stanu technicznego lokalu,
 • pomoc prawna,
 • administracja, w tym:
  • sprzątanie,
  • wywóz odpadów,
  • naprawy i bieżąca konserwacja,
  • bieżące kontrole i przeglądy techniczne itp.
 • prowadzenie księgowości,
 • wykonywanie wszelkich prac konserwacyjnych oraz remontowych wynikające z konieczności usuwania skutków awarii lub innych usterek,
 • kontrole oraz nadzór nad wrażliwymi instalacjami, przede wszystkim: instalacją gazową, kominkowo-wentylacyjną i elektryczną.

Skorzystaj z oferty

Jeśli nie możesz lub nie chcesz sprawować opieki nad budynkiem osobiście, a jednocześnie jest dla Ciebie ważne możesz skorzystać z usług biura HOSSA Nieruchomości w Kole – oferujemy kompleksową usługę zarządzania nieruchomościami, czyli służymy pomocą w zakresie m.in. administracji, prawa i księgowości.

Zarządzanie budynkami komercyjnymi

Do głównych działań z zakresu zarządzania nieruchomościami komercyjnymi zaliczamy:
1. Reprezentowanie właścicieli.
2. Obsługa prawna nieruchomości.
3. Obsługa bankowo – księgowa nieruchomości.
4. Obsługa administracyjna nieruchomości.
5. Obsługa techniczna nieruchomości.
6. Obsługa bieżąca nieruchomości.
7. Zabezpieczenie obsługi techniczno – budowlanej nieruchomości.

Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi pod wynajem

Do głównych działań z zakresu zarządzania mieszkaniami pod wynajem zaliczamy (zestawienie za: TAKSATOR.PRO):
1. Reprezentowanie właścicieli.
reprezentowanie właścicieli wobec podmiotów zewnętrznych na podstawie udzielonych pełnomocnictw.
 .
2. Obsługa prawna nieruchomości.
 • reprezentowanie właścicieli przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami (nie dotyczy zastępstwa procesowego),
 • przygotowanie dokumentacji do celów postępowania sądowego,
 • wzywanie do zapłaty kontrahentów i właścicieli lokali zwlekających z regulowaniem opłat,
 • wsparcie merytoryczne kancelarii prawniczej.
3. Obsługa bankowo – księgowa nieruchomości.
 • założenie rachunku bankowego dla każdej z obsługiwanych nieruchomości i dokonywanie rozliczeń z wykorzystaniem tego rachunku,
 • dokonywanie rozliczeń z dostawcami mediów,
 • prowadzenie pozaksięgowej ewidencji  kosztów zarządu nieruchomością,
 • pobieranie i windykowanie od najemców należności z tytułu czynszów najmu i pożytków,
 • opracowanie projektów planów gospodarczych dla nieruchomości.
4. Obsługa administracyjna nieruchomości.
 • prowadzenie i utrzymanie w aktualności wykazu lokali i lokatorów,
 • zapewnienie ciągłości dostaw usług komunalnych,
 • prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, zmianami i rozwiązywaniem umów z dostawcami usług i pozostałymi kontrahentami,
 • zawieranie, kontynuacja, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia nieruchomości,
 • kontrola utrzymanie porządku i czystości na nieruchomości poprzez  usługi świadczące przez podmioty zewnętrzne,
 • organizacja, zwoływanie i obsługa spotkań właścicieli,
 • obsługa korespondencji w imieniu właścicieli,
 • wyszukiwanie podmiotów świadczących usługi (w trybie zapytania ofertowego) oraz negocjacje i zawieranie umów.
5. Obsługa techniczna nieruchomości
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości (także książki obiektu budowlanego) zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 • zamawianie przeglądów okresowych stanu technicznego nieruchomości oraz urządzeń będących jej wyposażeniem,
 • zlecanie i nadzorowanie bieżących napraw i konserwacji budynku,
 • nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • opracowanie planów remontowych dla nieruchomości,
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych (w trybie zapytania ofertowego) oraz negocjacje i zawieranie umów.
 • nadzór nad pracą podmiotów wykonujących remonty i modernizację – odbiór zleconych prac (nie dotyczy: pełnienia funkcji inspektora nadzoru).
6. Obsługa bieżąca nieruchomości.
Każdej, z obsługiwanych przez nasze biuro, nieruchomości zostaje przydzielony Zarządca nieruchomości odpowiedzialny za kontakt z klientem i  bieżący nadzór nad nieruchomością oraz specjalistę ds. finansowo – księgowych, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów z nieruchomości, a także rozrachunków z właścicielami i kontrahentami. Powyższe czynności wykonują oni przy stałym wsparciu profesjonalnej obsługi prawnej oraz pracownika technicznego.
.
7. Zabezpieczenie obsługi techniczno – budowlanej nieruchomości.
Nieruchomościom, podlegającym naszemu zarządowi zapewniamy obsługę sprawdzonych ekip techniczno – remontowych, gwarantujących ciągłą i bieżącą konserwację nieruchomości. Dobór wykonawców odbywa się zawsze w porozumieniu z klientem.